رستوران

کباب اندیشه

پیتزا

تحویل در محل

09208808408

رستوران و سفره خانه دلدلده سر فاز یک -بلوار ولایت سمت غرب 65528216
کافه رستوران دومان دنیامالی غربی-سر فاز – نرسیده به خیابان اطلاعات-رستوران اندیشه 65531600
رستوران پارسی دنیامالی غربی-سر فاز – نرسیده به خیابان اطلاعاتح-رستوران اندیشه 65512009
پیتزا ساندویچ عمو فیضی دنیامالی غربی-سر فاز – نرسیده به خیابان اطلاعات 9396486665
کافه رستوران دژاوو دنیامالی غربی-بین خیابان اطلاعات و شاهد غربی  
پیتزا ساندویچ  دنیامالی غربی-بین خیابان اطلاعات و شاهد غربی 65520044
دوبل کباب استانتول دنیامالی غربی-بین  شاهد غربی و ارغوان یکم(یکم غربی) 65523750
رستوران سنتی شاهد دنیامالی غربی-بین  شاهد غربی و ارغوان یکم(یکم غربی) 65520606
پیتزا ساندویچ دنیامالی غربی-بین  شاهد غربی و ارغوان یکم(یکم غربی) 65531846
ساندویچی دنیامالی غربی-بین  ارغوان دوم(دوم غربی) و ارغوان سوم(سوم غربی) با باجون
قهوه کا فا دنیامالی غربی-بین  ارغوان دوم(دوم غربی) و ارغوان سوم(سوم غربی) 9390263003
طباخی نارنج دنیامالی غربی-بین  ارغوان چهارم(چهارم غربی) و ارغوان پنجم(پنجم غربی) 65528200
کافی شاپ دنیامالی غربی-بین  ارغوان پنجم(پنجم غربی) و ارغوان ششم(ششم غربی) گفتگو
کباب ساطوری بناب دنیامالی غربی-بین  ارغوان ششم(ششم غربی) و ارغوان هفتم(هفتم غربی) 65578321
رستوران اپامه دنیامالی غربی-بین  ارغوان ششم(ششم غربی) و ارغوان هفتم(هفتم غربی)  
پیتزا کاری نو دنیامالی غربی-بین  ارغوان ششم(ششم غربی) و ارغوان هفتم(هفتم غربی) 9126361364
بابا بستنی دنیامالی غربی-بین  ارغوان ششم(ششم غربی) و ارغوان هفتم(هفتم غربی)  
پیتزا ساندویچ ایتک دنیامالی غربی-بین  ارغوان هفتم(هفتم غربی) و ارغوان هشتم(هشتم غربی) 9199292247
فست فود پارک دنیامالی غربی-بین  ارغوان هفتم(هفتم غربی) و ارغوان هشتم(هشتم غربی) 9199614614
موبایل سامین دنیامالی غربی-بین  ارغوان هفتم(هفتم غربی) و ارغوان هشتم(هشتم غربی) 9126460748
ساندویچ هایدا دنیامالی غربی-بین  ارغوان هفتم(هفتم غربی) و ارغوان هشتم(هشتم غربی) 65535050
سمنو وترشیجات عمه لیلا دنیامالی غربی-بین  ارغوان هفتم(هفتم غربی) و ارغوان هشتم(هشتم غربی)  
اب میوه بستنی ترنج دنیامالی غربی-بین  ارغوان هفتم(هفتم غربی) و ارغوان هشتم(هشتم غربی)  
پیتزا نوید دنیامالی غربی-بین  ارغوان هفتم(هفتم غربی) و ارغوان هشتم(هشتم غربی)  
پیتزا پیکو حبیب دنیامالی غربی-بین  ارغوان هشتم(هشتم غربی) و ارغوان نهم(نهم غربی)  
بستنی شیرازی دنیامالی غربی-بین  ارغوان نهم(نهم غربی) و ارغوان دهم(دهم غربی)  
قهوه سرخ پوست دنیامالی غربی-بین  ارغوان نهم(نهم غربی) و ارغوان دهم(دهم غربی) 9393272258
رستوران سالن بناب دنیامالی غربی-بین  ارغوان نهم(نهم غربی) و ارغوان دهم(دهم غربی) 9376505882
پیتزا بلوط دنیامالی غربی-بین  ارغوان دهم(دهم غربی) و ارغوان یازدهم(یازدهم غربی) 65523211
فست فود خودمانی دنیامالی غربی-بین  ارغوان یازدهم(یازدهم غربی) و ارغوان دوازدهم(سیزدهم غربی) 65536655
فست فود پدر و پسر دنیامالی غربی-بین  ارغوان یازدهم(یازدهم غربی) و ارغوان دوازدهم(سیزدهم غربی)  
جگرسرای اندیشه دنیامالی غربی-بین  ارغوان یازدهم(یازدهم غربی) و ارغوان دوازدهم(سیزدهم غربی) 9351426867
پاچینی دو اتیشه دنیامالی غربی-بین  ارغوان دوازدهم(دوازدهم غربی) و ارغوان سیزدهم(سیزدهم غربی) 65525903
پیتزا ساندویچ دنیامالی غربی-بین  ارغوان دوازدهم(دوازدهم غربی) و ارغوان سیزدهم(سیزدهم غربی) 9367979176
کافه دوران دنیامالی غربی-بین  ارغوان دوازدهم(دوازدهم غربی) و ارغوان سیزدهم(سیزدهم غربی) 9308501911
فلافل داع بندری دنیامالی غربی-بین  ارغوان دوازدهم(دوازدهم غربی) و ارغوان سیزدهم(سیزدهم غربی) 65523966
کافه ماناک دنیامالی غربی-بین  ارغوان سیزدهم(سیزدهم غربی) و ارغوان چهاردهم(چها ردهم غربی)  
فست فود ریواس دنیامالی غربی-بین 14غربی و 15 غربی 2191026562
اب میوه بستنی وشیرینی دنیامالی غربی-بین 14غربی و 15 غربی  
رستوران نیلوفر ابی بین سر فاز یک و شاهد شرقی 65524477
شوکو کافی سلطان بین سر فاز یک و شاهد شرقی 65528050
پیتزا ساندویج بین سر فاز یک و شاهد شرقی مهاجر
رستوران عسگری بین سر فاز یک و شاهد شرقی 65523050
ژاو برگر بین سر فاز یک و شاهد شرقی 65529704
اش و حلیم رضایت بین سر فاز یک و شاهد شرقی  
فست فود مکزیکو بین شاهد شرقی و یکم شزقی  
ماکس برگر بین شاهد شرقی و یکم شزقی پیتزا ساندویچ
چایخانه دوستان بین یکم شرقی و دوم شرقی  
اشپز خانه مرکزی  بین سوم شرقی و چهارم شرقی مستر کباب
رستوران عسگری بین سوم شرقی و چهارم شرقی 65539200
پیتزا بین پنجم شرقی و ششم شرقی سیتی استار
بستنی بین پنجم شرقی و ششم شرقی دیاموند
فست فود  بین ششم شرقی و هفتم شرقی فلافل
پیتزا بین هفتم شرقی و هشتم شرقی 7star
ایدا ساندویچ بین هفتم شرقی و هشتم شرقی 65512800
بابا بستنی بین هشتم شرقی و نهم شرقی  
کباب سرای نوبهار بین نهم شرقی و دهم شرقی 3524977
کافه بستنی میثم بین دهم شرقی و یازدهم شرقی 65578160

اصناف اندیشه     اتاق اصناف

Views: 442

Search

error: کپی نکن جیگر