خدمات خودرو

خدمات خودرو اقدسیه

لیست و ادرس و تلفن مراکز تعمیر گاههای شمیران

0212231823تعویض روغنشریعتی قیطریه  1261
02122689375تعویض روغنقیطریه روبروی بانک عسگریه  109
02122394588نصب قفل انواع خودروتهران ، مقصود بیک ، خیابان  جهان پهلوان تختی ، خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی ، پلاک 22 ، طبقه همکف
02122829389تعویض روغنکاشانک جورمند  29
02122378395تعویض روغنفرحزاد فرحزادی  -خدمات خودرو اقدسیه140
02122721130باطری سازیدربند بالاتر از کلانتری  223
02126503345تعویض روغنرودک ، رودک ، جاده فشم ، جاده رودک ، پلاک 192 ، طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
02122817705تعویض روغنتهران ، کاشانک ، کوچه نوزدهم ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک -250 ، طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
02122448006تعمیرگاهتهران – ازگل – کوچه امید – کوچه باغ سبز شمیران – پلاک 17 – طبقه همکف
02122735486تعویض روغندربند نرسیده به سربند  305
02122401735باطری سازیمیدان شهید بهشتی ابتدای خیابان درکه  76
02126552854تعویض روغنلواسان ، جائیج ، کوچه شاه پسند ، خیابان شهید محمد اسدیان ، پلاک 34 ، طبقه همکف
02122200197تعویض روغنتهران ، قیطریه ، کوچه شهیداسداله گودرزی ، بلوار صبا ، پلاک 80 ، طبقه همکف
02122233731نصب و تعویض شیشه اتومبیلقیطریه ببوعلی  7
02126522645تراشکاری موتور اتومبیلآهار دهکده  17/2
02122236860باطری سازیشریعتی اسدی  15/5
02126507602تعویض و تعمیر اگزوزامین آباد ، امین آباد ، خیابان جاده امین آباد ، خیابان جاده اصلی ، پلاک 532 ، طبقه همکف
02122458732باطری سازیتهران ، ازگل ، کوچه پروین ، کوچه سوم ، پلاک 10 ، طبقه همکف
02122211392تعویض روغنتهران ، قیطریه ، خیابان قیطریه ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 65 ، طبقه همکف
02122377735باطری سازیتهران ، فرحزاد ، کوچه ایثاریکم ، خیابان ایثارگران شمالی ، پلاک 11 ، طبقه همکف
02122733869نصب قفل انواع خودروتهران ، نیاوران ، خیابان شهید بهروز تبریزی ، خیابان شهید دکتر باهنر ، پلاک 275 ، طبقه همکف
02122710370تعویض روغنتهران ، تپه آبک ، کوچه (دامنه کوه) ، خیابان شهید لطف اله بوکان ، پلاک 85 ، طبقه همکف
02126567934تعمیرگاهلواسان ، شورکاب ، خیابان گلهای اول ، خیابان اتحاد ، پلاک 69 ، طبقه همکف
02126542823تعویض روغنلواسان ، نجار کلا پائین ، کوچه گلستان ، خیابان شهید برادران رحیمی ، طبقه همکف
02122200415تعمیرگاهتهران ، پل رومی ، بلوار صبا ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک -1,793 ، طبقه همکف
02122694879باطری سازیتهران ، قیطریه ، خیابان شهیدبرادران واعظی ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 88 ، طبقه همکف
02122445455تعویض روغنتهران ، ازگل ، کوچه باغ سبز شمیران ، جاده لشگرک ، پلاک 66 ، طبقه همکف
02122808020تعمیرگاهتهران ، پاسداران ، بلوار شهید دستواره ، خیابان پاسداران ، پلاک 642 ، طبقه همکف
02122298409تعویض روغنتهران ، کاشانک ، کوچه شهید عبداله صمدی ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک 266 ، طبقه همکف
02122666851باطری سازیتهران ، محمودیه ، خیابان شهید محسن ملکی ، خیابان مقدس اردبیلی ، پلاک 64 ، طبقه همکف
02122082697نقاشی انواع خودروتهران ، فرحزاد ، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ، میدان فرحزاد ، پلاک 3 ، طبقه همکف
02122745834تعویض روغنتهران ، کاشانک ، خیابان شهید گودرزی ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک 278 ، طبقه همکف
02122200206تعویض روغنتهران ، قیطریه ، کوچه محمودی ، خیابان قیطریه ، طبقه همکف
02122202097تعویض و تعمیر اگزوزتهران ، قیطریه ، خیابان شهیدبرادران احمدی ، خیابان قیطریه ، پلاک -1 ، طبقه همکف
02122238660باطری سازیتهران ، شریعتی ، کوچه شهید احمد رضا رمضانی ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 148 ، طبقه همکف
02122205676نقاشی انواع خودروتهران ، حکمت ، کوچه موسی بن جعفر(ع) ، کوچه شهیدرحمت اله خامی ، پلاک 2 ، طبقه همکف
02122832585نصب قفل انواع خودروتهران ، دزاشیب ، خیابان شهیدرضاکبیری ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 241 ، طبقه همکف
02122200206نصب و تعویض شیشه اتومبیلتهران ، قیطریه ، کوچه محمودی ، بلوار صبا ، پلاک 160 ، طبقه همکف
02122403977نصب و تعویض شیشه اتومبیلتهران ، اوین ، کوچه شهید رضا فکری ، خیابان درکه ، پلاک 56 ، طبقه همکف
02126503402تعویض روغنفشم ، فشم ، خیابان شهرداری ، بلوار امام خمینی ، پلاک 919 ، طبقه همکف
02122712905تعویض روغنتهران ، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، خیابان شهید حسین نجابت جو ، پلاک -4 ، طبقه همکف
 تعویض روغنتهران ، اوین ، خیابان درکه ، خیابان شهید کچوئی ، پلاک 162 ، طبقه همکف
02122736147تعویض روغنتهران ، دزاشیب ، کوچه حسینی ، خیابان شهید احمدرضا رمضانی ، پلاک 64 ، طبقه همکف
02122203111نقاشی انواع خودروتهران ، حکمت ، کوچه فیروزه ، خیابان پارس ، پلاک 20 ، طبقه همکف
02122814503تعویض روغنتهران ، کاشانک ، کوچه شهید حسن امامی (سیزدهم ) ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک -298 ، طبقه همکف
02122717229باطری سازیتهران ، نیاوران ، خیابان شهید امیر احمدی زمانی ، خیابان شهید مصطفی مقدسی ، پلاک 8 ، طبقه همکف
02126151998تعمیرگاهتهران ، آجودانیه ، کوچه دوم شرقی ، خیابان البرز ، پلاک 43 ، طبقه همکف
02122461439باطری سازیتهران ، شهرک نفت ، بلوار آبادان ، خیابان گلستان پنجم ، پلاک -26 ، طبقه همکف
02122740165نصب قفل انواع خودروتهران ، تجریش ، میدان تجریش ، خیابان آیت اله ملکی ، پلاک -9 ، طبقه همکف
02126563116تعویض روغنکارخانه گچ ، خیابان باغستان سوادر ، جاده لواسان بزرگ ، پلاک 31 ، طبقه همکف
02122285047تعویض روغنتهران ، دارآباد ، خیابان شهید محبی  ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک 81 ، طبقه همکف
02122802687باطری سازیتهران ، فرمانیه ، خیابان پورداد ، خیابان شهید مجتبی آقائی ، پلاک 14 ، طبقه همکف
02126154263تعویض و تعمیر اگزوزتهران ، کاشانک ، کوچه نوزدهم ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک 248 ، طبقه همکف
02122736804نصب قفل انواع خودروتهران ، نیاوران ، کوچه آثار ، خیابان شهید دکتر باهنر ، پلاک 314 ، طبقه همکف
02126706286باطری سازیتهران ، اوین ، کوچه آسیاب ، خیابان شهید کچوئی ، پلاک 77 ، طبقه همکف
02122736001تعویض روغنتهران ، نیاوران ، کوچه شهیدسید امیرحسین نواب کاشانی ، خیابان شهید مصطفی مقدسی ، پلاک 56 ، طبقه همکف
02122087494نصب قفل انواع خودروتهران ، فرحزاد ، بزرگراه یادگار امام ، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ، پلاک 7 ، طبقه همکف
02126105959تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتورتهران ، دارآباد ، خیابان شهید احمد رجبی ، خیابان شهید مسعود افتخاری ، پلاک 1 ، طبقه زیر زمین
02122461114تعویض روغنتهران ، شهرک نفت ، خیابان گلستان چهارم ، خیابان آبادان ، پلاک 31 ، طبقه همکف
02122280973تعویض روغنتهران ، نیاوران ، کوچه هیراد ، خیابان شهید حجت اسلام دکتر باهنر ، پلاک -205 ، طبقه همکف
02122233242باطری سازیتهران ، حکمت ، کوچه نرگس ، بلوار شهید سید علی اندرزگو ، پلاک 92 ، طبقه همکف
 تعویض روغنتهران ، شهرک پرواز ، خیابان یاران یکم ، خیابان یاران ، پلاک 26 ، طبقه همکف
02122670466نصب قفل انواع خودروتهران ، چیذر ، خیابان شهید سعید بهمن پور ، خیابان شهیدغلامحسین معصومی ، پلاک 13 ، طبقه همکف
02122203516تراشکاری موتور اتومبیلتهران ، شریعتی ، کوچه شهید احمد رضا رمضانی ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 150 ، طبقه همکف
 تعمیرگاهتهران ، ازگل ، بزرگراه امام علی (ع) ، کوچه ساحل ، پلاک 2 ، طبقه همکف
 باطری سازیتهران ، چیذر ، کوچه شناسا ، خیابان شهیدغلامحسین معصومی ، پلاک 6 ، طبقه همکف
02122810211نصب قفل انواع خودروتهران – کامرانیه – خیابان شهید علیرضا بازدار – خیابان شهید دکتر باهنر – مجتمع نارون – پلاک 76 – طبقه سوم – واحد 311 – 
02126544017تعویض روغنلواسان ، صحرای ناران ، خیابان کمربندی شهید رجائی ، خیابان شهید مهدی خندان ، پلاک 32 ، طبقه همکف
02122200206تعویض و تعمیر اگزوزتجریش ، قیطریه ، کوچه محمودی ، بلوار صبا ، پلاک 154 ، طبقه همکف
02122448808نصب قفل انواع خودروتهران ، ازگل ، کوچه شهید خاک نگار مقدم (مدرسه) ، خیابان ازگل ، پلاک 126 ، طبقه همکف
02122707660تعویض روغنتجریش – امام زاده قاسم – کوچه علی عبدالهی – خیابان شهید رضا زبردست – پلاک 67 – طبقه همکف
02122353633تعمیرگاهتجریش – فرحزاد – خیابان شهید محمد فرحزادی – خیابان آبشار – پلاک 19 – طبقه همکف
02122697308تعویض روغنتجریش – باغ نظر – خیابان شهید شهاب الدین عظیمی – کوچه شهید علی غلامی – پلاک 2 – طبقه همکف
02122814497نصب قفل انواع خودروتجریش – کاشانک – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – خیابان شهید داوود گودرزی – پلاک 8 – طبقه همکف
02122933900تعمیرگاهتهران – اقدسیه – میدان نوبنیاد – خیابان شهید حاج حسین لنگری – پلاک 9 – طبقه همکف
02122733310تعمیرگاهتجریش – فرمانیه – خیابان شهید مجتبی آقائی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پلاک 123 – طبقه همکف
02122350332تعویض روغنتهران ، فرحزاد ، کوچه لاله 3 ، خیابان قمصری ، پلاک 7 ، طبقه همکف
 نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروتهران ، کامرانیه ، کوچه تاج ، خیابان شهید رضا سعیدی ، پلاک 56 ، طبقه همکف
02122831270نصب قفل انواع خودروتجریش – جماران – خیابان شهید ناصر منائی – خیابان جماران – پلاک 32 – طبقه همکف
 نقاشی انواع خودروتجریش – شهرک پرواز – خیابان یاران – خیابان رضوان – پلاک 11 – طبقه همکف
02122823387نصب قفل انواع خودروتجریش – کاشانک – خیابان شهید نادرعلی شفیع خانی – کوچه شهید علیرضا لشگری (یازدهم ) – پلاک 19 – طبقه همکف
02122402614نقاشی انواع خودروتجریش – اوین – خیابان شهید کچوئی – خیابان دشت بهشت – پلاک 29 – طبقه همکف
02122723876نصب قفل انواع خودروتجریش – پل تجریش – خیابان آیت اله ملکی – خیابان ولیعصر (عج) – پلاک 3,088 – طبقه همکف – واحد جنوبی
 تعویض و تعمیر اگزوزتهران ، حکمت ، کوچه قوام ، خیابان شهید برادران سلیمانی غربی ، پلاک 169 ، طبقه همکف
02122044798تعویض روغنتجریش – بزرگراه شهیدچمران – خیابان ب – خیابان جوانان – پلاک 29 – طبقه همکف
02122025328تعویض روغنتجریش – بزرگراه شهیدچمران – خیابان چهارم غربی – خیابان جوانان – پلاک 47 – طبقه همکف
02122811506نقاشی انواع خودروتجریش – اوین – خیابان درکه – خیابان شهید کچوئی – پلاک 150 – طبقه همکف
 تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتورتجریش – پسیان – کوچه شهریار – خیابان شهید مرتضی اکبری – پلاک 43 – طبقه همکف
 تعویض روغنزردبند – روستای رودبارقصران – زردبند – جاده رودک – جاده  زردبند – پلاک 28 – طبقه همکف
 تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتورلواسان 
 تعویض روغن ازگل 
02122043706تعمیرگاهتجریش – بزرگراه شهیدچمران – خیابان یمن – خیابان چهارم غربی – پلاک 2 – طبقه همکف
02122713383نقاشی انواع خودروتجریش – امام زاده قاسم – خیابان شهید رضا زبردست – کوچه شهید امیر الفت – پلاک 25 – طبقه همکف
 تراشکاری موتور اتومبیلآهار – روستای رودبارقصران – میدان شهید نادر نظرآهاری – بلوار دکترحسین کریمان – پلاک 90 – طبقه همکف
 تعویض و تعمیر اگزوزتجریش – قیطریه – کوچه سپنجی – بلوار صبا – پلاک 92 – طبقه همکف
02126134287نصب قفل انواع خودروتجریش – فرمانیه – کوچه شهید امین کریمی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پلاک 71 – طبقه همکف
02122297172تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتورتجریش – نیاوران – کوچه شهید علی خان سفید – کوچه فرهنگ سرا – پلاک 4 – طبقه همکف
02122729508نصب قفل انواع خودروتجریش – فرمانیه – خیابان شهید دکتر لواسانی – خیابان شهید محمدعلی صادقی – پلاک 15 – طبقه همکف
02122173799تعویض روغنتجریش – اوین – کوچه مهدیه – خیابان شهید کچوئی – پلاک 34 – طبقه همکف
02122173281نصب قفل انواع خودروتجریش – پیراسته – خیابان کیهان – خیابان مقدس اردبیلی – پلاک -45 – طبقه منفی 1 – واحد شرقی
02122675198نصب و تعویض شیشه اتومبیلتجریش – قیطریه – کوچه محمودی – بلوار صبا – پلاک 146 – طبقه همکف
02122825355نصب قفل انواع خودروتجریش – فرمانیه – کوچه شهید امین کریمی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پلاک 79 – طبقه همکف – واحد 21
02122830667نصب قفل انواع خودروتجریش – پاسداران – خیابان پاسداران – بن بست کوهستان پنجم – پلاک 6 – طبقه همکف
02122411006تراشکاری موتور اتومبیلتجریش – اوین – کوچه امام زاده – کوچه بلال حبشی – پلاک 15 – طبقه همکف
02122376003تعمیرگاهتجریش – فرحزاد – خیابان آبشار – خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی – پلاک 16 – طبقه همکف
02126854256باطری سازیتجریش – دربند – خیابان دربند – خیابان ظهیرالدوله – پلاک 81.1 – طبقه اول
02122715443نصب قفل انواع خودروتجریش – تجریش – کوچه امامزاده صالح – کوچه همت – پلاک 4 – طبقه همکف
 باطری سازیتجریش – دزاشیب – کوچه برادران قاسمی – خیابان شهید احمدرضا رمضانی – پلاک 23 – طبقه همکف
 نقاشی انواع خودروتجریش – پل رومی – بلوار صبا – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک -1807 – طبقه همکف
 تعویض روغنتجریش – کاشانک – کوچه شهید عبداله صمدی – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – پلاک 252 – طبقه همکف
02122097408نصب و تعویض شیشه اتومبیلتجریش – فرحزاد – کوچه یادگار امام – خیابان آبشار – پلاک 10 – طبقه همکف
02122733953نقاشی انواع خودروتجریش – امام زاده قاسم – کوچه شهید سعید سیفی پور – خیابان شهید سعیدی – پلاک 24 – طبقه منفی 1
02122351378باطری سازیتجریش – فرحزاد – کوچه پاچنار (رضا گازی ) – خیابان شهید محمد فرحزادی – پلاک 48 – طبقه همکف
 تعویض و تعمیر اگزوزتجریش – فرحزاد – کوچه پاچنار (رضا گازی ) – خیابان شهید محمد فرحزادی – پلاک 44 – طبقه همکف
02126522441تراشکاری موتور اتومبیلآهار – روستای رودبارقصران – ندارد – میدان شهید نادر نظرآهاری – بلوار دکترحسین کریمان – پلاک 78 – طبقه همکف-ر
 تعویض روغنفشم – فشم – جاده فشم – جاده میگون – پلاک 114 – طبقه همکف
 نقاشی انواع خودروتجریش – امام زاده قاسم – کوچه شهید سعید سیفی پور – خیابان شهید سعیدی – پلاک 28 – طبقه همکف
02122201305تعویض روغنتجریش – قیطریه – کوچه شهیداسداله گودرزی – بلوار صبا – پلاک 78 – طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
02122758835اتو سرویس و تعمیرگاه مجازتجریش – زعفرانیه – خیابان شهید سرلشگر فلاحی – کوچه رامکوه – مجتمع زعفرانیه پلازا – پلاک 16 – طبقه منفی 5
02122351378تعویض روغنتجریش – فرحزاد – بزرگراه یادگار امام – خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی – پلاک 27 – طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
02122081614نقاشی انواع خودروتجریش – فرحزاد – بزرگراه یادگار امام – خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی – پلاک 126 – طبقه همکف – واحد 15
 نقاشی انواع خودروتجریش – دربند – خیابان شهید مهدی اسد الهی – خیابان دربند – مجتمع مسکونی وهابی – پلاک 175 – طبقه همکف – 
02122692577پنچر گیریتجریش – شریعتی – کوچه جهانسوز – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – پلاک 134 – طبقه همکف
 تعمیرگاهتجریش – پل رومی – بلوار صبا – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک 1803 – طبقه همکف
 تراشکاری موتور اتومبیلتجریش – اوین – خیابان درکه – کوچه شهید رضا فکری – پلاک 22 – طبقه همکف – واحد 1
 تراشکاری موتور اتومبیلتجریش – کاشانک – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – خیابان شهید احمد مهدی زاده – پلاک 5 – طبقه منفی 1 – واحد شمالی
 تعویض روغنتجریش – پاسداران – خیابان شهید برادران موحددانش – خیابان شهید حاج حسین لنگری – پلاک 36 – طبقه همکف
 تعمیرگاهتجریش – درکه – خیابان کوهپایه – کوچه شقایق – پلاک 1 – طبقه همکف
02122725897نصب قفل انواع خودروتجریش – باغ فردوس – میدان تجریش – خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی – پلاک 126 – طبقه همکف
 تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتورتجریش – اوین – کوچه شهید رضا فکری – خیابان درکه – پلاک 52 – طبقه همکف
 نقاشی انواع خودروتجریش – درکه – خیابان لادن – خیابان کوهپایه – پلاک 3 – طبقه همکف
 نقاشی انواع خودروتجریش – درکه – خیابان لادن – خیابان کوهپایه – پلاک 9 – طبقه همکف
02126540477نقاشی انواع خودرولواسان – نجار کلا پائین – کوچه مروارید – بلوار امام خمینی – پلاک 680 – طبقه همکف
02122746964نقاشی انواع خودروتجریش – گلاب دره – خیابان شهید صفری – خیابان شهید رضا زبردست – پلاک 103 – طبقه منفی 1
 نقاشی انواع خودروتجریش – درکه – کوچه شقایق – خیابان کوهپایه – پلاک 32 – طبقه همکف
 تراشکاری موتور اتومبیلآهار – روستای رودبارقصران – ندارد – کوچه (پروانه) – کوچه پرستو – پلاک 22 – طبقه همکف
02122474551تعویض روغنتجریش – شهرک نفت – بلوار آبادان – خیابان گلستان ششم – پلاک 15.3 – طبقه همکف
02122379841باطری سازیتجریش – فرحزاد – کوچه گلریز – خیابان گلپاد – پلاک 3 – طبقه همکف
02122804006تعویض روغنتجریش – کاشانک – خیابان نهم شرقی – خیابان شهید اکبر صبوری – پلاک 10 – طبقه همکف
02126455697اتو سرویس و تعمیرگاه مجازتجریش – رستم آباد – خیابان دیباجی شمالی – خیابان شهید حاج محمود نوریان – پلاک 4 – طبقه منفی 4
02122382974تعویض روغنتجریش – فرحزاد – کوچه مدرسه – خیابان امام زاده داود – پلاک 27 – طبقه همکف
02122977009تعمیرگاهتهران – لویزان – جاده گردنه قوچک – بزرگراه شهید سرلشگر بابائی – مجتمع تعمیرگاهی صدر – طبقه همکف – واحد 15
02122235339تعمیرگاهتجریش – تجریش – کوچه شهید حسین سلیمان زاده – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک 1938 – طبقه همکف
 تعویض روغنتجریش – محمودیه – کوچه پدیدار شرقی – کوچه شیرین – پلاک 9 – طبقه همکف
02122449106تعویض روغنتجریش – سوهانک – کوچه بشارت – خیابان شهید علیرضا سوهانی – پلاک 27 – طبقه همکف
 باطری سازیتجریش – حکمت – بلوار صبا – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – پلاک 71 – طبقه همکف
 نصب قفل انواع خودروتجریش – حکمت – کوچه شهید محمدعلی صادقی – خیابان شهید دکتر محمد جواد باهنر – پلاک 426 – طبقه همکف
 تعمیرگاهتهران – ازگل – خیابان ازگل – بزرگراه ارتش(لشگرک) – پلاک 78 – طبقه همکف
02122497370نصب و تعویض شیشه اتومبیلتهران – ازگل – کوچه باغ شمیران – بزرگراه ارتش(لشگرک) – پلاک 60 – طبقه همکف
02122470935تراشکاری موتور اتومبیلتجریش – شهرک نفت – خیابان وزارت امور خارجه – خیابان گلستان پنجم – پلاک 17 – طبقه همکف
 تعمیرگاهتجریش – حکمت – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – بن بست بوستان – پلاک 3 – طبقه همکف
02122082393تعویض روغنتجریش – فرحزاد – بزرگراه یادگار امام – خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی – پلاک 99 – طبقه همکف
02122685261نصب قفل انواع خودروتجریش – چیذر – کوچه شهیدمهدی چیذری – خیابان شهید سیدمحمد هاشمی علیا – پلاک 9 – طبقه همکف
02122242416تعویض روغنتجریش – حکمت – خیابان شهیدبرادران احمدی – بلوار صبا – پلاک 1.3 – طبقه همکف
02126565653تعویض روغنلواسان – صحرای ناران – خیابان بدر – خیابان شهید سید حسن لاجوئی – پلاک 91.1 – طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
02122209037باطری سازیتجریش – حکمت – بلوار صبا – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – پلاک 11 – طبقه همکف
 تعمیرگاهتهران – اوین – خیابان شهید سید محسن اعرابی – خیابان دشت بهشت – پلاک 51 – طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
02122746113تعویض روغنتجریش – دزاشیب – خیابان شهید مجتبی آقائی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پلاک 113 – طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
02122458458باطری سازیتهران – ازگل – کوچه شهید حسن طلوعی – خیابان ازگل – پلاک 93 – طبقه همکف
 تعویض روغنتجریش – چیذر – خیابان شهیدسرلشکرمنصور وطن پور شمالی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پلاک 122 – طبقه همکف
 تعمیرگاهتجریش – فرحزاد – خیابان شهید محمد فرحزادی – بزرگراه یادگار امام – پلاک -1 – طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
 تعویض روغنتجریش – گلاب دره – کوچه گل افشان – خیابان شهید اسماعیل شکیبایی – پلاک 6 – طبقه همکف
02122422944باطری سازیتجریش – اوین – خیابان درکه – کوچه سیزده چنار – پلاک -3 – طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
02126551647تعویض روغنلواسان – صحرای ناران – خیابان پیام – بلوار امام خمینی – پلاک 570 – طبقه همکف
 تراشکاری موتور اتومبیلتجریش – حکمت – کوچه شهید برادران قاسمی – خیابان شهید احمدرضا رمضانی – پلاک 25 – طبقه همکف
02122285078باطری سازیتجریش – کاشانک – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – کوچه پوریا – پلاک 4 – طبقه همکف – واحد 5
 نقاشی انواع خودروتجریش – فرحزاد – خیابان امام زاده داود – خیابان تبرک – پلاک 9 – طبقه همکف
02122807695باطری سازیتجریش – کاشانک – کوچه شهید علیرضا مددی – خیابان شهیدحسین باقریان – پلاک 59 – طبقه همکف
02122451857نصب قفل انواع خودروتجریش – شهرک محلاتی – خیابان فتح – خیابان مروارید – پاساژ مروارید – طبقه همکف – واحد 61
02122988957تعویض روغنتهران – لویزان – جاده گردنه قوچک – بزرگراه شهید سرلشگر بابائی – ساختمان جایگاه CNG بابایی شمال – طبقه همکف – واحد 5
 نصب قفل انواع خودروتجریش – اوین – کوچه آسیاب – خیابان شهید کچوئی – پلاک 31 – طبقه همکفخدمات خودرو اقدسیه
 باطری سازیتجریش – حکمت – خیابان شهید محمدباقرکیادربندسری – خیابان شهید یداله سلیمی شمالی – پلاک 135 – طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه
 تعویض روغنتجریش – دربند – خیابان شهید مهدی اسد الهی – خیابان دربند – مجتمع مسکونی وهابی – پلاک 167 – طبقه همکف-خدمات خودرو اقدسیه – 
02122202973تعویض روغنتجریش – حکمت – کوچه محمدی – خیابان قیطریه – پلاک 39 – طبقه همکف
صفحه اصلی

Views: 93

Search

error: کپی نکن جیگر