تعمیر لوازم خانگی

خدمات ساختمان فیروزکوه

02176445212خدمات تاسیسات برقی ساختمانپاسداران جنب شهرداری سابق  0
0213851خدمات تاسیسات برقی ساختمانپاسداران شهید اسفندیار  16
02176400171لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)پاسداران شهید قزوینیان قزوینیان 12
02176445527لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)ارجمند خیابان ولی عصر (عج)
02176444375خدمات تاسیسات برقی ساختمانچهل وپنج متری خیابان دانشگاه  1
02176444768خدمات عایق کاری ساختمانچهل وپنج متری میدان سپاه  1
02176444579خدمات عایق کاری ساختمانچهل وپنج متری میدان سپاه  577
02176442345خدمات عایق کاری ساختمانچهل وپنج متری روبروی رستعوران سعید  1
02176443039لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)خیابان چهل پنج متری خیابان چهل پنج متری  858
02176445647لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)خیابان سروستان سروستان یازده  9
02176444760رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)خیابان کتابخانه پایین تر از کارواش  1
02176427640رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)فیروزکوه خیابان کتابخانه  1
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – پشته – میدان امام خمینی (ره) – خیابان جاده قدیم – طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه ، پشته ، میدان امام خمینی (ره) ، خیابان امام خمینی (ره) جمشید آباد ، پلاک 42 ، طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)جلیزجند ، جلیزجند ، خیابان اصلی جلیزجند ، کوچه مدرسه ، طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)حصاربن ، خیابان اصلی ، کوچه اصلی حصاربن ، طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه ، پشته ، خیابان شهید برادران حسینی ، بلوار بسیج ، پلاک 1,005 ، طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)ارجمند ، ارجمند ، میدان شهدا ، خیابان ولیعصر ، طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)حصاربن ، خیابان اصلی ، کوچه اصلی حصاربن ، طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه ، پشته ، خیابان ولیعصر ، بلوار بسیج ، پلاک 815 ، طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه ، پشته ، بلوار بسیج ، خیابان ولیعصر ، ساختمان پارس7 ، طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)حصاربن ، خیابان اصلی ، کوچه اصلی حصاربن ، طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)حصاربن ، خیابان اصلی ، کوچه اصلی حصاربن ، طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه ، پشته ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید هاشمی نژاد ، پلاک 61 ، طبقه همکف
02122655048خدمات تزیین و دکور داخلی منزلفیروزکوه ، امیرمحله ، کوچه شهید علیرضا عروجی ، بلوار بسیج ، طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه ، تختی ، خیابان پاسداران ، خیابان تختی ، طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه ، پاسداران ، خیابان پاسداران ، میدان امام خمینی (ره) ، پلاک 622 ، طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – پشته – خیابان جاده قدیم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 557 – طبقه همکف
 خدمات عایق کاری ساختمانفیروزکوه – پشته – خیابان ولیعصر – بلوار بسیج – طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – پشته – خیابان شهید برادران حسینی – بلوار بسیج – پلاک 965 – طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – پشته – خیابان جاده قدیم – خیابان بهارستان 8 – طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – پشت آسیاب – خیابان تختی – کوچه شهید سبحانی – پلاک 65 – طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)طرود – روستای پشتکوه – خیابان شهید فرشاد باهو – بن بست لاله سوم – پلاک 194 – طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – پشته – خیابان ولیعصر – بلوار بسیج – پلاک 741 – طبقه همکف
 خدمات عایق کاری ساختمانارجمند – ارجمند – میدان شهدا – خیابان ولیعصر – طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – پشته – میدان امام خمینی (ره) – خیابان جاده قدیم – پلاک 3 – طبقه دوم
 خدمات عایق کاری ساختمانفیروزکوه – امیرمحله – کوچه طالقانی – بلوار بسیج – پلاک 906 – طبقه همکف
 خدمات عایق کاری ساختمانفیروزکوه – امیرمحله – میدان امام خمینی (ره) – بلوار بسیج – پلاک 866 – طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – تختی – خیابان پاسداران – خیابان تختی – طبقه اول
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – شهرک کوهسار – خیابان اصلی شهرک کوهسار – خیابان کوهستان 5 – ساختمان مروارید – طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – پشته – میدان امام خمینی (ره) – خیابان جاده قدیم – پلاک 52 – طبقه همکف
02100000000لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – امیرمحله – بلوار بسیج – خیابان طالقانی – پلاک 67 – طبقه اول
 خدمات عایق کاری ساختمانفیروزکوه – تختی – خیابان پاسداران – خیابان شهید منصور اسفنجی – پلاک 44 – طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – امیرمحله – کوچه شهید کاوه عرب – خیابان پاسداران – پلاک 6 – طبقه همکف – واحد 1
 خدمات عایق کاری ساختمانفیروزکوه – مسجدسی – کوچه شهید نادر لوبندی – کوچه حسینی – پلاک 5 – طبقه همکف – واحد شرقی
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – پشته – خیابان ولیعصر – بلوار بسیج – پلاک 799 – طبقه همکف
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – شهرک کوهسار – خیابان کوهستان – خیابان کوهستان 12 – طبقه همکف-خدمات ساختمان فیروزکوه
 لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گاز سوز ( تاسیسات مکانیکی ساختمان)فیروزکوه – امیرمحله – خیابان پاسداران – کوچه شهید عباس اسفندیاری – پلاک 35 – طبقه همکف
صفحه اصلی

Views: 22

Search

error: کپی نکن جیگر